Hebrew text options

Hebrew – Sephard

ב”ה

ב… בשבת …… לחדש …… שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ותשע לבריאת עולם למנין שאנו מנין פה ……… יכוננה עליון אמן ד……….. אנן סהדי איך החתן ……… נחמד ונעים נטע שעשועים ברוך מבנים יראה זרע יאריך ימים האדון היקר והנעלה …………… נרו יאיר אמר לה להכלה הכלולה ……… יעלת חן וכלילת יופי ……… תחיה הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא במימרא ובסייעתא דשמיא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר ……. כסף זוזי ….. דחזי ליכי ועלי מזונייכי וכסותייכי וספוקייכי ומנדע יתיכי כאורח כל ארעא וצביאת כלתא ……… דא והות ליה לאנתו ודא נדוניא דהנעלת ליה כלתא דא ………. ומדיהב לה רחמנא כלי כסף וכלי זהב וחפצים ושמלות ושמושי ערסא בשומת סך ………. וצבי חתנא דנא והוסיף לה מדיליה ומממוניה תוספת על עיקר כתובתה סך …….. יפים וטובים נמצא בין נדוניא ומאני ביתא וכלי כסף וכלי מילת ותוספת הכל עלה בקבץ לסך …. מלבד כסף זוזי …. דחזו לה והודה החתן הנזכר לעיל שבאו לידו ורשותו ורצה והעלם על עצמו כנכסי צאן ברזל וכמלוה ורשו וכך אמר לנא החתן הנזכר לעיל אחריות וחומר וחוזק שטר כתובה דא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות שמיא מקרקעי ואגבן מטלטלי דקנאי ודאקני כלהון יהון אחראין וערבאין ומשועבדין שעבוד גמור ושלם לאתפרעא מנהון שטר כתובה דא בחיי ולבתר חיי ואפילו מגלימא דאכתפאי מן יומא דנן ולעלם והכל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעי ומודעי דמודעי עד סוף כל המודעות שבעולם ובפיסול כל עדיהן לדעת הרשב”א זלה”ה וחומר וחוזק שטר כתובה דא כחומר וחוזק כל שטר כתובה דנהיגי בישראל העשויין כהוגן כתקנת חכמינו זכרונם לברכה התנאים שהתנו ביניהם שרירין וקיימין כתנאי בני גד ובני ראובן וקבל על עצמו חתנא דנא כל תנאי כתובה מתנאי בית דין הצדק דנהיגי בישראל ואלו הם שלא ישא אשה אחרת עליה אלא אם כן שהתה עמו … שנים רצופים ולא ילדה זרע של קיימא חס ושלום ושלא יגרשנה כי אם מדעתה ורצונה ורצון בית דין הצדק ושלא יסיתנה שתמחול לו כתובתה לא כולה ולא מקצתה ולא שום תנאי מתנאי הכתובה ואם מחלה הרי המחילה ההיא בטילה ומבוטלת כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה וברצונה הטוב והגמור הדירה במקום שירצו הזוג והירושה לחצאין כמנהג קהל קדוש דמשק וקנינא מיד החתן הנזכר לעיל קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה מעכשיו כראוי כתקנת חכמינו זכרונם לברכה על כל הנזכר לעיל וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת כל הנשבעים באמת לאשר ולקיים את כל הכתוב עליו בשטר כתובה דא בלתי שום שינוי ותמורה כלל ועיקר והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקיים
נאום
נאום

Hebrew – Ashkenaz

ב”ה

ב …בשבת …לחדש …שנת חמשת אלפים ושבע מאות …לבריאת העולם למנין שאנו מנין כאן …איך החתן …בר …אמר להדא …בת …הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר … כסף זוזי …דחזי ליכי מדאוריתא/מדרבנן ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת …דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי …בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו … חתן דנן …זקוקים כסף צרוף וצבי …חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד …זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל …זקוקים כסף צרוף וכך אמר …חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו …חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ורנינא מן …בר …חתן דנן למרת …בת …דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקים

נאום …

נאום …

English text options