Hebrew text options

Hebrew – Sephard

ב”ה

ב…  בשבת … לחדש …שנת חמשת אלפים ושבע מאות … לבריאת עולם למנין שאנו מנין בו כאן במדינת קנדה  במת …יע”א איך השם הטוב החתן המפואר תפארת בחורים והדרם…  אמר לה ליקרה ונעימה איילת אהבים ויעלת חן …  הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא בס”ד אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואסובר יתיכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכסין ומסוברין ית נשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי … כסף זוזי …דאינון מזוזי כספא … דחזו ליכי מנאי ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומיעל לותייכי כאורח כל ארעא וצביאת … והות ליה לאנתו וצבי איהו ואוסיף לה מדיליה תוספת על עיקר כתובתא דא עד תשלום סך …. ועוד רצה החתן ונתן לה ד‘ אמות קרקע ואגבן נתן לה במתנה גמורה גו כתובתא דא סך … מהמטבע הנזכר ודא נדונייא דהנעלת ליה כלתא דא עם נפשה מבי …בין בגדים ותכשיטין ושמושי ערש כפי מה שרצה וקבל על עצמו החתן ס“ט הכל בשומת סך … מהמטבע הנזכר נמצא סך כתובתא דא כולה עיקר ותוספת ומתנה ונדונייא אלין סך הכל … מהמטבע הנזכר וקבל על עצמו החתן ס“ט שלא ישא אשה אחרת עליה אלא על פיה ורצונה והדירה כחפצם וכרצונם ואם ח“ו יעבור וישא אשה אחרת עליה או אם יבטל תנאי אחד מן התנאים אשר התנו ביניהם שיפרע לה כל מה שהחזיק על עצמו ויפטור אותה בגט כשר לאלתר ותנאי זה יהיה מוחזק ומקויים  עליו כחומר תנאי בני גד ובני ראובן וקבל על עצמו החתן ס“ט אחריות חומר כתובה דא כולה עיקר ותוספת ומתנה ונדונייא אלין עליו ועל יורשיו אחריו ועל כל נכסיו מקרקעי ואגבן טלטלי שקנה ושיקנה כתקנת חז“ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינו מיד החתן  … הנזכר בקנין שלם מעכשיו  במנא דכשר  למיקניא  ביה  על כל  מה  דכתוב ומפורש לעיל  ונשבע  החתן …הנזכר בשבועה חמורה  ובתקיעת כף לאשר ולקיים  ולהשלים כל  הכתוב  ומפורש  לעיל  והכל  כפי  המנהג  והתנאי  והתקנה  שנהגו  ושהתנו  ושהתקינו  להיות  בניהם קהל הקדושים  המגורשים  מקאסטילייא  ה’  ינקום  נקמתם  ויחון  ויחמול  וירחם   על  שארית   פליטתם  השומר  אמת  לעולם  מעתה  ועד  עולם שעל  מנת כן   נכנסה   הנדונייא  לרשות  החתן   בתנאי גמור ומסויים והכל שריר ובריר ונכון וקיים

נאום …

נאום …

Hebrew – Ashkenaz

ב”ה

ב …בשבת …לחדש …שנת חמשת אלפים ושבע מאות …לבריאת העולם למנין שאנו מנין כאן …איך החתן …בר …אמר להדא …בת …הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר … כסף זוזי …דחזי ליכי מדאוריתא/מדרבנן ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת …דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי …בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו … חתן דנן …זקוקים כסף צרוף וצבי …חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד …זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל …זקוקים כסף צרוף וכך אמר …חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו …חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ורנינא מן …בר …חתן דנן למרת …בת …דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקים

נאום …

נאום …

English text options